Ügyfélszolgálat: +36 20 939-2035 Nyitvatartás: H-Cs: 08:00-16:30, P: 08:00-14:00, hétvégén zárva

banki fizetési ismertető

Webáruházunk az OTP Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, az OTP Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak az OTP Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

OTP MOBIL KFT.

A SIMPLEPAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Preambulum

1. Az ÁSZF az Ön mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) valamint az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-43; a továbbiakban: „Simple”) (a Simple és a Vevő a továbbiakban együtt: „Felek”; külön-külön: „Fél”) jogait és kötelezettségeit rögzíti a Simple által üzemeltetett SimplePay rendszer (a továbbiakban: „SimplePay rendszer”) igénybevételével kapcsolatban.

2. A jelen Általános Szerződése Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a SimplePay rendszer használatának feltételeit, valamint a Simple és a Vevő jogait és kötelezettségeit.

 

Általános adatok

3. A SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

 

4. Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Cg.: 01-09-174466
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-43
Képviseli: Benyó Péter ügyvezető önállóan
Bankszlasz.: OTP Bank Nyrt.
11794008-20543226-00000000

 

5. Fogalmak

Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Authorizáció: A Kártyás fizetés során történő elektronikus engedélykérés, ahol a Kártyát kibocsátó bank engedélyezi vagy visszautasítja a tranzakciót.

Authorizációs központ: a Kereskedő a Tranzakció végrehajtására a Kártyakibocsátótól felhatalmazást kér, ezen üzenet a felhatalmazást kezelő és átkapcsoló rendszeren, mint Authorizációs központon keresztül jut el a Simple-től a Kártyakibocsátóig. Az Authorizációs Központ elvégzi a Tranzakció engedélyeztetését, azaz a Kártyakibocsátótól választ kér arra, hogy az adott típusú Tranzakció az adott Kártyával elvégezhető-e. Az Authorizációs központot a Simple banki együttműködő partnere üzemelteti.

CNP Tranzakció: más néven „Kártya jelenléte nélküli Tranzakció”, olyan Tranzakció, amelynek lebonyolításakor a bankkártya fizikai jelenléte nem szükséges, ide tartoznak az internetes kommunikáció segítségével webes vagy mobil webes böngészőn keresztül lebonyolított tranzakciók.

Fizetési elfogadóhely: az Interneten létrehozott kereskedelmi komplexum, azaz saját honlapon lévő önálló üzlet, amelynek platformjáról a SimplePay rendszer elérhető.

Fizetési visszaigazolás/Kártyabizonylat: a Vevő részére a vásárlást követően elektronikus formában küldött Tranzakciós visszaigazolás, amely tartalmazza:

  • a Tranzakció összegét;
  • a Tranzakció devizanemét;
  • az egyedi Simple Tranzakció azonosítót;
  • a Tranzakció idejét.

Gyanús tranzakció: az a sikeresen vagy sikertelenül authorizált tranzakció, amit a Simple Kártya adatokkal való visszaélés, Kereskedői visszaélés vagy Vevői visszaélés szempontjából gyanúsnak ítél.

Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Kártya: hitelintézetek által kibocsátott webkártya, mágnes-csíkos és/vagy chipes, bankkártya.

Kártyaadatok: a Kártya azon adatai, amelyek szükségesek az interneten történő vásárláshoz, általában ezek a bankkártya szám, lejárati dátum, és egyes kártyák esetében a CVV2/CVC2/CID 3 vagy 4 jegyű ellenőrzőkód.

Kártya adatokkal való visszaélés: a Kártyaadatok olyan felhasználása, amely sérti a Kártya felhasználására alkalmazandó jogszabályok, a Kártyakibocsátó és a Kártyabirtokos között létrejött szerződés, a Kártyakibocsátó, illetve a Nemzetközi kártyatársaság, a Kártya használatával kapcsolatos szabályzatainak bármely rendelkezését, függetlenül attól, hogy ki követi el, az elkövetésével történik-e károkozás, illetve, hogy valamely állam joga szerint bűncselekménynek minősül-e.

Kártyakibocsátó: az a hitelintézet, amely a Vevővel kötött szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártya használatát a Vevő számára biztosítja.

Kártyabirtokos: az a természetes vagy jogi személy, aki számára a Kártyakibocsátó szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártya használhatóságát biztosítja számára.

Kereskedő: az a jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Kártyát termék- vagy szolgáltatás vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére fizetőeszközként elfogadja, akként, hogy a SimplePay rendszert a Fizetési elfogadóhelyről elérhetővé teszi és a SimplePay rendszer igénybevételével nyújtandó szolgáltatás tárgyában a Simple -lel megköti a Szerződést.

Megrendelés: az Elfogadóhelyen kiválasztott termék, vagy szolgáltatás, amely(ek) ellenértéke a SimplePay rendszeren keresztül kerül megfizetésre.

Nemzetközi kártyatársaságok: a XIX. fejezetben meghatározott nemzetközi társaságok.

SimplePay Rendszer: a Fizetési elfogadóhely online platformjába beépített, de a Simple saját szerverén üzemeltetett rendszer, amelyen keresztül a Simple a SimplePay Szolgáltatást biztosítja.

SimplePay Szolgáltatás: Interneten keresztüli online fizetés, ezen belül kártyás fizetés, valamint a jelen ÁSZF –ben részletezett fizetési szolgáltatási opciók lehetőségének biztosítása. A Simple a szolgáltatással a Vevő és Kereskedő közötti, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi. SimplePay Szolgáltatás és Fizetési Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyköteles szolgáltatásnak.

Simple honlap: A Simple által a www.simple.hu vagy www.simplepartner.hu vagywww.simplepay.hu url cím alatt üzemeltetett weboldal.

SSL (Secure Sockets Layer): internetes adatátvitel biztonságát szolgáló titkosítási forma, amelynek eredményeként az internet böngésző program és a webszerver közötti adatcsere titkosított formában valósul meg.

Simple Ügyfélszolgálat: a Simple telefonon és e-mail-ben elérhető ügyfélszolgálata.

Tranzakció: a SimplePay rendszeren a Vevő által – fizetési módtól függően – Kártyával vagy banki átutalással lebonyolított, valamely termék megvásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló fizetés.

Vevő: az a személy, aki a Kereskedőtől valamely terméket vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe és az ellenértéket a SimplePay Szolgáltatáson keresztül – fizetési módtól függően – Kártyával vagy banki átutalással egyenlíti ki.

Vevői visszaélés: a Simple Szolgáltatása a Vevő által olyan módon történő igénybevétele, amely az alkalmazandó jogszabályokba, a Nemzetközi kártyatársasági szabályokba, a Szerződésbe vagy a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütközik, illetve ezek szabályait megkerüli.

Weboldal: a SimplePay rendszernek otthont adó internetes oldal, amelyre a Vevő a Fizetési Elfogadóhely oldaláról a „FIZETÉS” gomb megnyomásával kerül át.

Visszatérítés: más néven „refund”, a Kereskedő jelzése alapján a Kártyabirtokos részére történő az eredeti Tranzakció teljes- vagy részösszegű visszautalása.

 

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

6. Az ÁSZF elfogadásával és a Szolgáltatás igénybevételével a Vevő és a Simple között határozatlan időre szóló online szolgáltatási szerződés jön létre (a továbbiakban: „Szerződés”) az elektronikus kereskedelemről és információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Az ÁSZF a Szerződés általános feltételeit tartalmazza és annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy:

a) a Vevő által használt Kártya a Vevő nevére lett kibocsátva, illetve a Vevő jogosult azt használni;

b) a Kártya érvényes, nem lopott, és nem áll semmiféle, használatát tiltó vagy korlátozó rendelkezés hatálya alatt;

c) az ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve elfogadja, és személyes adatai ÁSZF szerinti kezeléséhez hozzájárul.

 

AZ ÁSZF HATÁLYA

8. A Simple a mindenkor hatályos ÁSZF-ben foglalt feltételekkel és az irányadó jogszabályokkal összhangban nyújtja a SimplePay Szolgáltatást. Az ÁSZF a közzétételének napjától hatályos.

 

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

9. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy:

a) a Vevő elfogadja az ÁSZF feltételeit, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismerje el;

b) a Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájáruljon ahhoz, hogy személyes adatait a Simple a SimplePay Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelje és azokat a SimplePay Szolgáltatás teljesítése érdekében feldolgozásra, valamint kezelésre átadja a Simple ÁSZF mellékletében meghatározott szervezeteknek. A Simple mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzata az ÁSZF mellékletét képezi és letölthető a Simple honlapról.

 

KÖZZÉTÉTEL, AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

10. A mindenkor hatályos ÁSZF-et és a mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatot a Simple közzéteszi a Simple honlapon.

11. A Simple bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani és a módosításról közleményt kiadni. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Simple jogosult egyéni döntési jogkörében egyoldalúan meghatározni, hogy a SimplePay Rendszerben milyen SimplePay Szolgáltatások és folyamatok érhetők el és működnek.

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

12. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételének menete a következő:

a) A Vevő a Fizetési Elfogadóhelyen összeállítja a Megrendelést.

b) A Fizetési Elfogadóhely online felületén elhelyezett „fizetés” gombra kattintva a Vevő a SimplePay rendszerhez kapcsolódik.

c) A SimplePay rendszer online felületén a Vevő egy, a Simple által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre kerül, ahol a Vevő megadja a Kártyaadatait. A SimplePay rendszer a Vevő kártyája adatait nem tárolja és azokhoz a Simple később sem fér hozzá.

d) A „Fizetés” gombra történő kattintással a Vevő elfogadja jelen ÁSZF-et és a Simple adatkezelési szabályzatát.

e) A Simple a Vevő által megadott Kártyaadatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a Tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a Vevő Kártyáját a Vevő bankja zárolja/megterheli a Megrendelés ellenértékének összegével.

f) A Simple ezután e-mailben visszaigazolja a Vevőnek, hogy a Vevő a Kereskedő felé fennálló fizetési kötelezettségét teljesítette.

g) A Tranzakció megtörténtéről a Simple értesíti a Kereskedőt is, amely ez alapján teljesíti a Megrendelést.

13. A SimplePay Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat és a Tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat megadja.

14. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Vevőt a Simple-lel szemben külön díj nem terheli.

15. A SimplePay Szolgáltatás elsősorban magyar nyelven vehető igénybe. Ha a SimplePay Szolgáltatást más nyelven (elsősorban: angolul) is elérhetővé teszi, a Vevővel létesített szolgáltatási jogviszonyra a magyar nyelv irányadó.

 

SZÁLLÍTÁS, A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

16. A szállítás szabályai Kereskedőnként eltérőek lehetnek. Megrendelésének teljesítésével kapcsolatban a Vevőnek a Kereskedőhöz kell fordulnia. A Simple a Kereskedőnél leadott Megrendelés teljesítésében nem vesz részt, azért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A SIMPLE FELELŐSSÉGE

17. A Kereskedő és a Vevő, mint távollévő felek közötti termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan létrejött szerződésnek a Simple nem szerződéses fele, a Simple ezen szerződés tartalmát nem ismeri, abból eredően a Simple számára tehát jogok és kötelezettségek nem keletkeznek. Ennek megfelelően a Simple nem vizsgálja, és nem is vizsgálhatja a Kereskedő és a Vevő között létrejött szerződés Kereskedő általi szerződésszerű teljesítését. Így a Simple a Vevő és a Kereskedő között létrejött szerződés tekintetében nem vállal jog- és kellékszavatosságot. A Vevő és a Kereskedő között létrejött szerződés Kereskedő által történő hibás vagy késedelmes teljesítése esetén a Vevő a Kereskedőhöz fordulhat jogorvoslatért.

18. A Vevő köteles a SimplePay Szolgáltatás során a Kártyaadatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A Simple kizárja felelősségét a SimplePay Szolgáltatás során történő téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, késedelemért, egyéb problémáért vagy hibáért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől. A Simple jogosult a Vevő és megadott Kártyaadatai létezését, valódiságát ellenőrizni.

A Simple fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő fizetési tranzakcióját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos Kártyaadatok megadása, illetve a tranzakció során a megadott Kártyaadatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Simple tudomást szerez arról, hogy a Vevő a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a SimplePay Szolgáltatás használata, illetve az abban történő fizetési tranzakció során más személy Kártyaadatait adja meg, vagy hamis, nem valós Kártyaadatokat ad meg, a Simple jogosult a Vevővel fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a SimplePay Szolgáltatás használatához és az abban történő fizetéshez, továbbá a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Simple ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

A Vevőt teljes körű felelősség terheli a SimplePay Szolgáltatás használata során kifejtett mindennemű tevékenységével kapcsolatban. A Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Simple ügyfélszolgálatát Kártyaadatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Kártyaadatok és az érvényesítési kód Vevő által harmadik személy részére való átadásából, vagy elvesztéséből fakadó károkért a Simple nem felel.

A Simple felelősségének korlátozása és kizárása a Simple által a Vevőnek ingyenesen nyújtott SimplePay Szolgáltatásra tekintettel került meghatározásra.

19. A Simple a SimplePay Rendszert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Vevőnek, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Vevőt terheli.

A Vevő köteles a SimplePay Rendszer használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

20. A Simple kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Simple jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Simple nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vevő vagy harmadik személy a SimplePay Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vevő vagy harmadik személy a SimplePay Rendszer használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

21. A SimplePay Rendszer hibás működése esetén a Vevő a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályainak megfelelően választása szerint követelheti a hiba kijavítását. Amennyiben a Simple a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 30 munkanapon belül nem végzi el, a Vevő elállhat a szerződéstől és ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Simple-től. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

22. A Vevő kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Simple-lel, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Simple útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Simple-lel a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Vevő köteles a hibabejelentés során a Simple által kért minden információt a Simple-lel közölni.

23. A Vevő köteles a SimplePay Rendszert használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Simple a Vevő SimplePay Rendszert is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Vevő az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

24. A SimplePay Rendszer csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Simple kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Simple nem tartozik felelősséggel a Vevőnél vagy bármely harmadik személynél a Vevő által a SimplePay Rendszerhez kapcsolt adatbázisokból, a SimplePay Rendszerben a Vevő által létrehozott adatbázisokból, a SimplePay Rendszerbe a Vevő által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Vevő tartozik felelősséggel.

Simple nem tartozik felelősséggel a SimplePay Rendszerben szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Vevőnél vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Simple nem felelős a SimplePay Rendszerrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Simple nem felelős semmiféle vírusért vagy a SimplePay Rendszer elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a SimplePay Rendszernek egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Vevő a SimplePay Rendszer használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

25. A Simple nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Simple hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Simple, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

26. Amennyiben a Vevőt a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Simple felelős, úgy a Vevő a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Simple-lel szemben. A Simple a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Vevő kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Simple-nek. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

27. A Vevő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Simple vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Simple vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

SZERZŐI JOG, VÉDJEGYEK

28. A Simple honlap és a Weboldal, az azon található tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak és a Simple minden ezzel kapcsolatos jogát fenntartja.

29. A SimplePay Rendszer a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Weboldalt, a Simple logót is, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Simple rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

30. A SimplePay Rendszer bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Simple engedélye nélkül tilos.

31. A SimplePay Rendszer, valamint a SimplePay Rendszerhez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Simple kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Simple kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a SimplePay Rendszer elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

32. A Vevő nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Simple szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a SimplePay Rendszerrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

33. A Simple tulajdonát képezi és a Simple kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a SimplePay Rendszer bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a SimplePay Rendszerből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a SimplePay Rendszer bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

34. A Vevő vállalja, hogy a SimplePay Rendszerből nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

35. A SimplePay Rendszer használatával a Vevő a SimplePay Rendszer alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, a Simple-lel fennálló, jelen ÁSZF szerinti jogviszonya fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

a) a SimplePay Rendszer futtatása, működtetése,

b) a SimplePay Rendszer képernyőn való megjelenítése.

A felhasználási engedély kiterjed a SimplePay Rendszer használatára, továbbá a Simple által kijavított, módosított, frissített SimplePay Rendszer felhasználására.

 

36. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a SimplePay Rendszer bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a SimplePay Rendszer semmilyen többszörözésére és a jelen ÁSZF-et meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Vevő nem jogosult továbbá a Simple hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú SimplePay Rendszert felhasználni.

37. A Vevő a SimplePay Rendszert a Vevő tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult futtatni és felhasználni. A SimplePay Rendszer karbantartását kizárólag a Simple végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Simple felelőssége a SimplePay Rendszer vagy a Vevő adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

38. A Vevő mindig csak a SimplePay Rendszer legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió megjelenését követően a Vevő már nem jogosult.

39. A Vevő nem jogosult arra, hogy a SimplePay Rendszert vagy annak bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁSZF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

40. A SimplePay Rendszer forráskódja nem kerül átadásra Vevőnek, az a Simple kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

41. A Vevő nem jogosult a forráskód megismerésére. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a SimplePay Rendszer a Vevő meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

42. A Vevő nem jogosult arra, hogy a SimplePay Rendszer forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a SimplePay Rendszer működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

43. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

44. A Vevő által a SimplePay Rendszer használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Simple korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Simple minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Simple korlátozás nélkül jogosult a Vevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

45. A Simple Weboldalán és a SimplePay Rendszerben megjelenő védjegyek, így különösen, de nem kizárólagosan a Simple logó és megnevezés a Simple kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Simple kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

Panaszkezelés, viták rendezése

46. A Simple ügyfélszolgálata a Tranzakciókkal kapcsolatosan ad felvilágosítást és nyújt a fizetési tranzakciókkal kapcsolatosan technikai segítséget. Ha a Vevőnek a szállítással kapcsolatos ügyfélpanasza, vagy észrevétele lenne, a Kereskedőhöz fordulhat.

47. A SimplePay Rendszerrel kapcsolatos panaszokat a Simple-höz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, telefonon vagy személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Simple alábbi elérhetőségein:

a) Írásban, postai úton az OTP Mobil Kft-nek címezve az alábbi címre: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;

b) Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

c) Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámok bármelyikén:

06 1 3666 611
06 70 3666 611
06 30 3666 611
06 20 3666 611

48. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Vevőt tájékoztatni.

49. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Simple 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Simple szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Vevőnek. Ha a Simple a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

50. A panasz elutasítása esetén a Vevő a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Vevő lakóhelye vagy az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.: 144. Az OTP Mobil Kft. a békéltető testületi eljárást a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi.

 

ADATVÉDELEM

51. A Simple a Vevő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a SimplePay Szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli, és kizárólag a Vevő által is elfogadott adatkezelési szabályzatban meghatározott harmadik személyeknek adja át feldolgozás, vagy további, a Tranzakció teljesítése érdekében szükséges adatkezelés céljából.

52. Amennyiben a Vevő a SimplePay rendszerben a Tranzakció során ahhoz hozzájárult, a Simple jogosult személyes adatait a későbbiekben marketing-kommunikációs célokból felhasználni.

53. A Vevő a Simple-től kapott hírlevélben megadott hivatkozásra küldött nyilatkozatával személyes adatainak marketing-kommunikációs célokból történő felhasználását kizárhatja.

54. A fenti pontokban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt kivételektől eltekintve a Simple a Vevő által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha jogszabály erre kötelezi.

55. A SimplePay Szolgáltatás teljesítése során a Hpt. szerinti banktitok a Simple számára nem válik hozzáférhetővé, a Simple ilyen banktitkot nem ismer meg, az nem kerül a birtokába.

56. A SimplePay Szolgáltatás igénybevétele során a Vevő a Simple által kezelt személyes adatairól és az adatkezelés céljáról bármikor tájékoztatást kaphat a Simple ügyfélszolgálaton.

57. Az adatvédelem részletes rendelkezéseit a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, VAGY MEGSZÜNTETÉSE

58. A Szerződés bármely okból történő megszűnésével vagy megszüntetésével a Felek közötti jogviszony tekintetében az ÁSZF is hatályát veszíti.

59. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a Feleknek a Szerződés megszűnése előtt teljesített SimplePay Szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit.

60. A Simple jogosult a Vevőt előzetes értesítés és indokolás nélkül a SimplePay Szolgáltatás használatából kizárni.

61. A Simple jogosult a Vevővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

62. A Vevő jogosult a Simple-lel a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

63. A Simple jogosult a Vevővel fennálló Szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

a) ha a Vevő túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b) ha a Vevő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

64. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

65. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

66. Ha a Vevő a Simple-nek a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Vevő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Simple-t ért elmaradt haszonra és a Simple oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

67. Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a Szerződés többi rendelkezését nem érinti.

68. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

69. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

70. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

71. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, de a Simple fenntartja a jogát arra, hogy az ÁSZF-et angolul is megjelenítse, ebben az esetben a Vevőre a magyar nyelvű ÁSZF alkalmazandó, az ÁSZF értelmezésében pedig a magyar jog szabályai az irányadók.

72. A SimplePay Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal, illetve a SimplePay Szolgáltatást érintő kérdésekben a Vevő az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf. 75; info@nmhh.hu.

 

1. sz. melléklet a Simple Fizetési Szolgáltatás Felhasználói ÁSZF-hez

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jelen Adatvédelmi Szabályzat az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-43; a továbbiakban: „Simple”) által nyújtott Simple Fizetési Szolgáltatással kapcsolatban történő adatkezelés szabályait rögzíti.

A jelen Szabályzatban használt fogalmak, nagybetűvel írt szavak jelentése megegyezik az ÁSZF-ben használt ugyanilyen kifejezések jelentésével.

 

A kezelt személyes adatok köre

1. A Simple nem kezeli a Vevő Kereskedői Fizetési Elfogadóhelyen történt vásárlásával kapcsolatban megadott Kártyaadatait.

2. A Vevő által a Kereskedő fizetési felületén megadott vagy a Kereskedőnél tárolt adatok közül a Kereskedő az alábbi személyes adatokat adja át a Simple-nek a Tranzakciókkal kapcsolatban:

a) Vevő neve
b) Vevő szállítási címe
c) Vevő számlázási címe
d) Vevő telefonszáma
e) Vevő e-mail címe

3. A Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használata során a Simple által technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Vevő bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Simple Fizetési Rendszer használata során generálódnak és melyeket a Simple rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

A Simple a 3. pont szerinti, automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Simple mint adatkezelő fér hozzá.

4. A Vevő a Simple-lel való kapcsolatfelvétel, panaszkezelés és ügyfélszolgálat felkeresése esetén ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtása, panaszkezelés és kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kezeli a Vevőről:

a) Vevő neve
b) Vevő e-mail címe
c) Vevő telefonszáma
d) Vevő által lebonyolított, szóbanforgó Tranzakció adatai, ide nem értve a bankkártya számát és a biztonsági azonosítót.

A Simple a telefonos ügyfélszolgálat megkeresése esetén a Vevővel történt telefonbeszélgetést rögzíti és a felvett beszélgetést a rögzítés időpontjától számított 5 évig tárolja.

5. A Simple a 2. pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:

a) tranzakció biztonság biztosítása, csalás megelőzése, kezelése

b) Tranzakciók nyomonkövetése, nyilvántartása, kezelése, lebonyolítása

c) Tranzakciókkal kapcsolatos üzenetek, értesítések, visszaigazolások küldése

d) Simple Fizetési Rendszer és Simple Fizetési Szolgáltatás igénybe vétele

e) Vevő azonosítása

f) Simple Fizetési Rendszer használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

g) A Simple és a Vevő közötti kommunikáció biztosítása, ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, panaszkezelés

h) a Vevő értesítése a Simple Fizetési Szolgáltatás leállásáról, hibájáról, javításáról, szüneteléséről és egyéb, a működésével kapcsolatos körülményről (rendszerüzenet)

i) az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,

j) Vevőnek címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Vevő a Simple Fizetési Rendszerben külön kifejezetten hozzájárult.

A jelen pont fenti ix) alpontja szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Vevő a Simple Fizetési Rendszerben a jelen ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Simple Fizetési Rendszerben megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Vevő a Simple hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Simple az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím Simple hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Vevő ne kapjon Simple hírlevelet és a Simple-től más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

A jelen pont ix) alpontja nem foglalja magában a fenti viii) pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Vevő az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Simple a Simple Fizetési Rendszerrel kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Simple Fizetési Rendszer használata során megadott e-mail címére.

 

Az adatkezelés célja

6. A 3. pont szerinti adatok kezelésének célja:

a) A Simple Fizetési Rendszer hatékony fenntartása, a Simple Fizetési Rendszer látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése

b) A Vevők összességének demográfiai adatai összegyűjtése

c) Marketing és reklám szolgáltatások igénybe vétele, nyújtása és üzenetek küldése (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

7. A Simple a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal optimalizálása céljából a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használata során egy vagy több cookie-t küld a Vevő eszközére.

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a Simple web szervere a Vevő eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a Simple rendszere felismerje a Vevő által használt végberendezést, amikor a Simple web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye a Simple számára, hogy a Vevő számára egyediesített ajánlatokat, reklámokat, hirdetéseket tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használata során személyesebbé teszik, és a Vevő egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat a Simple a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használata esetén és során küldi el a Vevő eszközére.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vevő korábban már használta a Simple Fizetési Rendszert vagy a Weboldalt, és ez alapján statisztikákat állít fel a Simple a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használati szokásairól, a Vevő tulajdonságairól, egyedileg nem azonosítható formában.

Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A Simple ezen túlmenően a Simple Fizetési Rendszerben és a Weboldalon alkalmazza a Google Analytics szolgáltatás Demográfia és Érdeklődés funkcióját is.

 

Az adatkezelés jogalapja

8. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Vevők önkéntes  hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Vevő hozzájárulása nélkül kezelhetők a Vevők természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Vevő hozzájárulás nélkül kezelhetők a Vevő természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

9. A Vevő az ÁSZF elfogadásával elfogadja a jelen Szabályzat adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen ÁSZF szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

 

Adatkezelő személye

10. Az adatkezelést a Simple végzi (OTP Mobil Kft.; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-43; Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-77549/2014).

 

Adatkezelés időtartama

11. A Simple az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Simple és a Vevő közötti, a Simple Fizetési Rendszer igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

12. A Vevő személyes adatainak megismerésére a Simple, továbbá a Simple munkavállalói jogosultak.

 

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

13. A Vevő az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Simple-nél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

b) személyes adatai helyesbítését;

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

14. A Vevő a Simple székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Simple-lel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

15. A Simple adatkezelését illetően bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet tenni, az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatbiztonság

16. A Simple központi szerverén tárolja a Vevők által a Simple Fizetési Rendszerbe bevitt adatokat, továbbá a Simple Fizetési Rendszerhez kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat, a Kereskedőtől kapott adatokat és a Weboldal látogatása során gyűjtött adatokat.

17. A Simple gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Vevő általa kezelt személyes adataihoz. Ennek érdekében a Simple megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

18. A Simple ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetéseket kivédendő a Simple megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezenkívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

19. Amennyiben a Simple a Vevő Simple által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Vevőt értesíteni. A Vevő köteles a Simple-lel együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

20. Amennyiben a Simple az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Simple-t semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Vevőt ért semmilyen kárért.

 

Adattovábbítás

21. A Simple az alábbi vállalkozások/alvállalkozók részére továbbítja a Vevők személyes adatait:

a) Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt.

b) Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

c) Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

d) Adattovábbítás célja: tranzakció-biztonsági (fraud) céllal a Tranzakciók nyomon követése.

Budapest, 2016. július 22.